Private dining & venue hire

Venues that offer private dining and venue hire in the West End. 

The Alchemy Experiment
157 Byres Road, G12 8TS

The Bothy
11 Ruthven Lane, G12 9BG
Capacity: up to 22

Bo’Vine
385 Byres Road, G12 8AU
Capacity: up to 16

Brel
37-43 Ashton Lane, G12 8SJ
Capacity: up to 50

Curler’s Rest
256-260 Byres Road, G12 8SH
Capacity: up to 60

Innis & Gunn Beer Kitchen
44 Ashton Lane, G12 8SJ
Capacity: up to 80

 

The Gardener
24 Ashton Lane, G12 8SJ
Capacity: up to 30

glasgow grosevnor hotel logo

Glasgow Grosvenor Hotel
1-9 Grosvenor Terrace, G12 0TA
Capacity: up to 450

The Grosvenor Cafe
24 Ashton Lane, G12 8SJ
Capacity: Up to 120

Grosvenor Cinema
Ashton Lane, G12 8SJ
Capacity: up to 104

Òran Mór
Top of Byres Road, G12 8QX
Capacity: up to 276 

the record factory logo

The Record Factory
17 Byres Road, G11 85RD
Capacity: up to 300

YWEyODZjNGI2ZGFhNjhhMWIwYjFkMzQ4MmY0NDU3NjVkZTVjOTczZTQ0ZjEzMjg3OGJlOGE5YmE1M2E1ZGYxMg==