Temporary Traffic Regulation Order – University Avenue – No Waiting and No Loading Restrictions, 8 August 2019 until 30 November 2021

YWEyODZjNGI2ZGFhNjhhMWIwYjFkMzQ4MmY0NDU3NjVkZTVjOTczZTQ0ZjEzMjg3OGJlOGE5YmE1M2E1ZGYxMg==